Hospitalna infekcija u Držvnoj bolnici Sarajevo uz izvjestaj o korišćenju preparata DIASEPT za lokalni tretman kirurških rana

«DRŽAVNA BOLNICA SARAJEVO» ´
p.o. SARAJEVO
Datum 28.12.1992 godine

HOSPITALNA INFEKCIJA U «DRŽVNOJ BOLNICI SARAJEVO» UZ IZVJESTAJ 0 KORIŠĆENJU PREPARATA DIASEPT ZA LOKALNI TRETMAN KIRURŠKIH RANA

U uvjetima grubo narušenog higijenskog režima u kojim je «Državna bolnica Sarajevo" radila od početka rata rješavajući delikatne zahtjeve ratne kirurgije, javila se intrahospitalna infekcija upale kirurških rana u čijoj etiologiji je dominirao Paeudomonas species. Epidemija je trajala od sredine lipnja do sredine studenog, kada je učestalost infekcije svedena na tolerantan, vanepidemijski nivo sa tendencijom daljeg pada.

Pored sprovodjenja uobičajenih protivepidemijskih mjera, usmjerenih prvenstveno ka poboljšanju narušene bolničke higijene, izvršeno je i kliničko-epidemiološko ispitivanje s ciljem aktivnog nadzora toka epidemije i preduzimanja dodatnih mjera, indiciranih rezultatima pomenutog istraživanja. Klinicko-epidemiološko ispitivanje je podrazuimjevalo popunjavanje anketnog lista za svakog bolesnika (sa kliničkim opisom stanja rane, vrstom operacije u odnosu na moguću kontaminaciju -itd), te uzimanje i mikrobiolosku analizu briseva rana. Ispitivanjem je bilo obuhvaćeno 138 ležećih bolesnika, od čega 86 u rujnu, a 52 u studenom 1992 godine.

Istovremeno je testiran i učinak preparata DIASEPT (natrium oksiklorit), koji je početkom rujna uključen u lokalni tretman kirurških rana. DIASEPT (natrium oksiklorit) proizvodi se u prostorijama «Državne bolnice Sarajevo».

Preparat DIASEPT proizvodio se određenim režimom kontrolišuci koncentraciju navedene otopine u našoj bolničkoj kemijskoj laboratoriji. Otopina je pripravljena od otopine natrijevog klorida (NaCl) pripravljenog od destilirane vode proizvedene u bolničkom destilatoru i natrium klorida tvornice KEMIKA Zagreb, kvaliteta PH.JUG. IV.
Režim proizvodnje aparatom je bio za koncentraciju otopine od 1100 mg/1, Blaža otopina pripremala se mjesajući sa fiziološkom otopinom u odredjenom omjeru

Za lokalni tretman svježih kirurških rana, đezinfekciju ruku poslije kirurskog pranja i dezinfekciju operacionog polja koristili smo otopinu koncentracije 600. mg/1, a u koncentraciji ođ 1100 mg/1 za sta-rije inficirane rane, osteomyelitise i sl. Preparat je primjenjivan ispiranjem kirurške rane i stavljanjem obloga sa gazom natopljenom u istoj otopini. Previjanje je vršeno svakodnevno. Primjenom preparata za tretman kirurskih rana na naprijed navedeni način , nismo imali niti jedan slučaj alergijske reakcije na preparat DIASEPT.*

Prije kliničke upotrebe, baktericidni učinak preparata DIASEPT je testiran in vitro, sa epidemijskim sojem Pseudomonasa aeruginosa, a rezultati su prikazani u sljedećoj tabeli:

 

Koncentracija preparataPorast Pseudomonas-a i vrijeme ekspozicije
 5 min15 min30 min60 min
600 mg/l0000
800 mg/l0000
1500 mg/l0000

NAPOMENA: Test je rađen sa 1 ml suspenzije P.aeruginosa (broj.prot. laboratorije: 5l69-70-71 od 28.08.1992 godine).

DIASEPT je, dakle, djelovao baktericidno na epidemijski soj Pseudomonasa aeruginosa u svim testiranim koncentracijama i vremenskim intervalima ekspozicije.

Radi komparacije, istom metodom je testiran i baktericidni učinak ostalih, standardnih sredstava, korišćenih u toaleti kirurskih rana. Testirani su:sol.Hydrogeni 3%, sol. Bethadin 5%, sol.Rivanoli l%o

sol. NaCl 0,9%, asepsol %, sol. Ac acetici 3% i sol. Acidi borici 3%. Korisćeni soj P.aeruginosa je bio potpuno rezistentan prema svjim testiranim sredstvima, osim prema sol. Bethadini koja je donekle inhibi-

rala bakterijski porast. .

Kliničkom primjenom preparata DIASEPT u periodu rujan-studeni, učestalost ukupne kontaminacije (infekcije i kolonizacije) rana je smanjena za oko 17%, sto je potvrdjeno i statistički značajnom razlikom (X 2= 3,163 S.S.=1 P<0,10)

Učestalost infekcije kirurških rana u naših bolesnika je u novembru iznosila 19,2%. U poredjenju sa literaturnim podacima (1,2) po kojima se učestalost infekcije u kategoriji kontaminiranih i "prljavih" operacija krece se od 15% do 41,6%, može se konstatovati da je u naših bolesnika dostignut tolerantan, vanepidemijski nivo infekcije, čemu je znatno doprinjeo preparat DIASEPT .

Dalja provjera njegove kliničke efikasnosti će biti nastavljena u reprezentativnom roku, uz formiranje kontrolnih grupa, što u okviru dosadašnjih ispitivanja nismo bili u mogućnosti učiniti.

LITERATURA:

L.Cruse p.:surgical infection: incisional wounds. In: Hospital infec-tions. Jeoond edition, edited by Bennett J.V. and Brachman P.S.,, 1936.

Drndarević:D: Nadzor nad bolničkim infekcijma: principi i praksa. Doktorska disertacija, Beograd 1991 g.

Bolnički epidemiolog Dr Ler Željko

* Otopina DIASEPT sa 26 mg aktivnog kisika na 100 ml otopine, posjeduje 1200 mg natrijevog oksiklorita na 1 litar otopine

Ostali članci:

Otopine za prevenciju i liječenje virusne infekcije Covid- 19 Primjena preparata Endoasept u kliničkom tretmanu pacijenata sa HPV infekcijom Izvještaj o kliničkom ispitivanju otopine natrium oksiklorit* u maksilofacijalnoj kirurgiji i stomatologiji Kliničko ispitivanje otopine natrium oksiklorita* u terapeutskoj stomatologiji Izvješće o rezultatima ispitivanja otopine natrijevog oksiklorita* u liječenju opeklina Iskustvo o korištenju preparata DIASEPT u Općoj bolnici Sarajevo u periodu od 1992. do 2001. godine Primjena otopine natrium oksiklorita* u otorinolaringologiji Mikrobicidno djelovanje otopine natrijevog oksiklorita u raznim koncentracijama* Protiv MRSA atomskim kisikom (Večernji List, 19. srpnja 2010)